Termeni si conditii

Vă mulţumim pentru utilizarea serviciilor noastre. Serviciile sunt oferite de Digital Accounting&Consultancy Solutions, având urmatoarele date de contact: e-mail: office@immfactura.ro, tel: 0761.482.033. Tarifele aferente serviciilor oferite sunt cele stabilite prin contractul de prestari servicii semnat intre parti.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie.

Serviciile noastre sunt variate şi, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare. În cazul anumitor Servicii, există Termeni şi condiţii suplimentare, iar dacă utilizaţi acele Servicii, Termenii şi condiţiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. şi Digital Accounting&Consultancy Solutions SRL.

 1. Introducere
  1.1. Termenii și condițiile prezente sunt aplicabile serviciilor pe care ne-ați angajat să vi le prestăm conform Contractului încheiat între dvs. si Digital Accounting&Consultancy Solutions SRL.
  1.2. Prestatorul poate modifica periodic condițiile asociate contractului. Condițiile actualizate vor fi disponibile pe pagina de web a Prestatorului sau vor fi transmise fiecarui Beneficiar prin intermediul postei electronice.
  1.3. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Beneficiarului prin mijloacele de comunicare agreate de Părți. Accesarea sau utilizarea serviciilor de către Beneficiar ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Beneficiarului de acceptare a noilor condiții constituie acordul Beneficiarului de a respecta Condițiile astfel cum au fost modificate.
 2. Serviciile
  2.1. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta Beneficiarului prin intermediul aplicatiei IMM Factura sunt detaliate în oferta disponibilă pe pagina de web a Prestatorului.
  2.2. Prestatorul va presta Beneficiarului serviciile detaliate în Contract și anexele sale, daca este cazul, astfel cum acestea au fost agreate, pe toată durata de valabilitate a Contractului.
  2.3. Beneficiarul confirmă că serviciile solicitate Prestatorului, inclusiv rezultatul final (livrabilul) al acestora, corespunde cerințelor și nevoilor sale.
  2.4. În măsura în care un aspect cu privire la care sunt acordate serviciile se modifica, obiectul sau sfera serviciilor solicitate se va modifica in consecinta. Ori de câte ori intervin astfel de situaţii, Prestatorul și Beneficiarul vor stabili de comun acord modificările ce urmează a fi aduse obiectului Contractului si serviciilor prestate.
 3. Contul de utilizator
  3.1 Prestator va presta serviciile prin intermediul unei aplicatii care va putea fi accesata de pe dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau iOS pe baza unui user-name si a unei parole dedicate Beneficiarului. Aplicatia va putea fi folosita si prin accesarea online a platformei de pe alte dispozitive (laptop, calculator)

3.2. Pentru accesarea serviciilor, Beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia IMM Factura si sa isi creeze un cont de utilizator al serviciilor. In vederea inregistrarii contului de utilizator, Beneficiarul este de acord sa transmita Prestatorului anumite informatii cu caracter personal care includ, printre altele, datele de identificare complete ale Beneficicarului, datele de identificare ale reprezentantilor sai legali, numele, adresa, adresa de email, numarul de telefon al persoanei desemnate de Beneficiar sa tina legatura cu Prestatorul.

3.3. Beneficiarul se va asigura ca toate informatiile transmise sunt corecte, complete si actualizate. Daca informatiile transmise nu sunt corecte, complete si actualizate, Prestatorul poate suspenda accesul in aplicatie sau poate dispune incetarea Contractului.

3.4. Beneficiarul are obligatia pastrarii secretului privitor la numele de utilizator si parola asociate contului.

 1. Obligațiile Beneficiarului
  4.1. Sa puna la dispozitia Prestatorului toate documentele contabile pentru inregistrare, pana la data de 10 a lunii urmatoare, cu exceptia cazurilor in care conform legii exista o obligatie de inregistrare a informatiilor mai devreme, caz in care Beneficiarul va transmite documentele imediat dupa intocmirea lor (ex. demisia, contractele individuale de munca, actele aditionale la contractele individuale de munca care trebuie declarate in revisal cel tarziu in ziua anterioara intrarii in vigoare etc.). In caz de intarziere in prezentarea documentelor contabile, obligatiile PRESTATORULUI legate de depunerea raportarilor in termenele legale se decaleaza corespunzator.

4.2. Sa-si indeplineasca obligatiile de plata asumate conform contractului de prestari servicii.

4.3. Sa asigure pastrarea documentelor justificative si a tuturor registrelor contabile, conform legii contabilitatii.

4.4. Transmiterea documentelor de catre Beneficiar catre Prestator in vederea prestarii serviciilor agreate prin Contract se va face exclusiv prin aplicatia IMM Factura.

4.5. Beneficiarul are obligatia sa ii transmita Prestatorului toate documentele si informatiile necesare prestarii tuturor serviciilor agreate conform Contractului de prestari servicii pentru a-i acorda Prestatorului posibilitatea sa indeplineasca toate obligatiile legale de raportare in termenele stabilite de legislatia in vigoare.

4.6. Isi asuma responsabilitatea pentru documentele pe care le pune la dispozitia Prestatorului in vederea inregistrarii lor in contabilitate. Documentele in format scanat vor fi transmise Prestatorului doar dupa ce Beneficiarul se asigura ca sunt conforme cu originalul. Astfel, transmiterea documentelor in format scanat inseamna certificarea acestora de catre Beneficiar ca sunt conforme cu originalul, nemaifiind nevoie de o alta confirmare in acest sens, Prestatorul neputand fi tras la raspundere daca se constata ca Beneficiarul a transmis documente care nu sunt conforme cu originalul.

4.7. Isi asuma responsabilitatea pentru informatiile si explicatiile sale si pentru faptul ca acestea sunt corecte, complete si reale. Beneficiarul se va asigura ca documentele si informatiile transmise Prestatorului nu incalca drepturi de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unei terte persoane. Beneficiarul se obliga sa despagubeasca Prestatorul pentru orice pretentii o terta persoana le ridica impotriva sa. Beneficiarul se va asigura ca transmiterea, pastrarea si obtinerea informatiilor si documentelor transmise Prestatorului in vederea prestarii serviciilor respecta prevederile legale aplicabile.

4.8. Beneficiarul isi asuma raspunderea cu privire la acuratetea si caracterul complet al documentelor si informatiilor transmise Prestatorului. In acest sens, Prestatorul va considera ca toate documentele si informatiile transmise prin intermediul aplicatiei IMM Factura sunt complete si reprezinta copii ale documentelor originale care se afla in posesia Beneficiarului. Prestatorul, precum si angajatii, colaboratorii si subcontractorii sai nu vor putea fi considerati responsabili pentru orice pierdere, responsabilitate sau cost pe care Beneficiarul le-ar putea inregistra ca urmare a actelor sau omisiunilor in legatura cu documentele transmise de catre Beneficiar Prestatorului.

4.9. La cererea Prestatorului, Beneficiarul are obligatia sa transmita Prestatorului informatii cu privire la activitatea sa, beneficiarul real al activitatii, originea fondurilor, precum si orice alte informatii pe care Beneficiarul le detine si pe care Prestatorul are/ar putea avea obligatia sa le detina conform prevederilor legale sau de care Prestatorul are nevoie pentru a determina volumul si natura tranzactiilor pe care Beneficiarul le incheie sau pentru a presta serviciile agreate.

4.10. Beneficiarul confirma ca nu desfasoara si nu va desfasura direct sau indirect activitati de jocuri de noroc si nu este sau nu va fi implicat in orice activitati interzise de lege. Beneficiarul confirma ca nu este si nici nu va fi implicat direct sau indirect in activitati de spalare a banilor, evaziune fiscala, finantare a grupurilor teroriste.

4.11. Beneficiarul asigura arhivarea corespunzatoare si conforma cu prevederile legale a tuturor documentelor originale ale caror copii au fost transmise Prestatorului in vederea prestarii serviciilor.

4.12. Partile agreeaza expres ca Prestatorul nu va putea fi facut raspunzator in nicio circumstanta pentru orice prejudiciu ce rezulta din neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor Beneficiarului prevazute in contractul de prestari servicii incheiat intre parti. Prestatorul nu va putea fi facut responsabil pentru neindeplinirea obligatiilor asumate in temeiul Contractului, inclusiv pentru nedepunerea in termenul legal a documentelor solicitate de prevederile legale in vigoare, ca urmare a nerespectarii de catre Beneficiar a prevederilor acestui capitol.

4.13. Partile agreeaza expres ca, prin natura lor, serviciile Prestatorului se bazeaza exclusiv pe copii ale documentelor puse la dispozitie in timp util de catre Beneficiar, care au un caracter corect, exact si complet iar documentele originale sunt permanent in posesia Beneficiarului sau a persoanelor autorizate in mod expres de acesta.
5. Obligațiile Prestatorului
5.1. Sa indeplineasca in termenele prevazute, toate obiectivele din contractul incheiat intre parti.

5.2. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor si documentelor puse la dispozitia sa de BENEFICIAR.

5.3. Sa-si asume responsabilitatea conform legii in caz de nerespectare a punctelor 5.1. si 5.2.

5.4. Prestatorul va presta serviciile agreate prin Contract doar in baza documentelor si informatiilor primite de la Beneficiar. Prestatorul nu va folosi informatiile pe care le considera incomplete, incorecte sau ilizibile. In acest sens, Prestatorul ii va solicita Beneficiarului retransmiterea informatiilor sau a documentelor relevante.

5.5. Prestatorul este responsabil doar pentru intocmirea corecta a documentelor financiar-contabile elaborate pe baza informatiilor/documentelor primite de la Beneficiar in vederea depunerii lor in termenul stabilit de lege catre autoritatile competente.

5.6. Situatiile financiare anuale/semestriale sau alte documente care conform legii necesita aprobarea prealabila a Beneficiarului vor fi transmise Beneficiarului spre verificare si aprobare anterior depunerii la autoritatile competente.

5.7. Documentatia financiar-contabila va fi depusa de catre Prestator la autoritatile competente in termenele stabilite de legislatia in vigoare. Dupa ce documentele au fost transmise autoritatilor fiscale competente, Prestatorul va incarca copiile acestora, precum si dovada depunerii lor, in aplicatia IMM Factura, Beneficiarul avand posibilitatea vizualizarii/descarcarii acestora.

5.8. Raspunderea care ii revine Prestatorului in relatia dintre Beneficiar si autoritatile competente se limiteaza la informarea Beneficiarului cu privire la solicitarile venite din partea autoritatilor si la transmiterea informatiilor primite de la Beneficiar catre autoritatile publice fiscale.

5.9. Prestatorul poate obtine din surse publice informatiile necesare pentru confirmarea informatiilor primite de la Beneficiar. Daca, in urma acestor verificari independente exista suspiciuni care sa indice ca informatiile primite de la Beneficiar sunt false, Prestatorul isi rezerva dreptul de a inceta Contractul.

5.10. Dupa expirarea termenului legal de pastrare a documentelor, Prestatorul are dreptul de a distruge orice document primit de la Beneficiar.

 1. Documentele rezultate din prestarea serviciilor
  Documentele rezultate din prestarea serviciilor solicitate de către Beneficiar, în funcție de tipul lor, vor fi generate de aplicație sau vor fi puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator prin intermediul aplicației.
  7. Tarife
  7.1. Beneficiarul are obligația să achite Prestatorului onorariile aferente serviciilor prestate conform Contractului, cheltuielile ocazionale aferente prestării acestora precum și orice taxe şi impozite, inclusiv TVA, daca e cazul, aplicabile acestora.
  7.2. În eventualitatea în care serviciile prestate depășesc numărul tranzacțiilor și/sau numărul de angajați prevăzuți in abonamnetul ales de Beneficiar, Părțile vor agrea onorariul adițional ce urmează a fi plătit de Beneficiar prin semnarea unui un act adițional la Contractul de prestari servicii.
  7.3. Tarifele stabilite in Contract vor suferi modificări in concordanta cu schimbarea condițiilor de piață. Prestatorul va notifica Beneficiarului aceste schimbări cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse prin transmiterea unei notificări prin mijloacele de comunicare agreate de Părți.
  7.4. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Beneficiarului. In cazul in care Beneficiarul nu agreaza modificarea tarifului, acesta va transmite refuzul sau Prestatorului. In situatia unui refuz din partea Beneficiarului in ceea ce priveste modificarea tarifului, Prestatorul este inreptatit la rezilierea Contractului.
  8. Facturare și plată
  8.1. Plata se va face cash sau prin virament in cont pus la dispozitie de Prestator.

8.2. PRESTATORUL va intocmi si va trimite BENEFICIARULUI factura fiscala pentru sumele pe care acesta le datoreaza in temeiul Contractului semnat intre parti.

8.3. Factura aferenta serviciilor agreate conform Contractului va fi emisa pana la data de 15 a lunii curente pentru serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre Prestator in luna respectiva.

8.4. Facturile vor fi emise in format electronic (.pdf) si vor fi transmise la adresa de mail existenta in aplicatia IMM Factura.

8.5. Plata se va face in termen de 15 zile de la emiterea facturii, termen dupa care se aplica majorari de intarziere de 0.5% pe zi care se vor factura in luna urmatoare.
9. Drepturile de proprietate intelectuală
9.1. Pentru prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului, Prestatorul va acorda Beneficiarului dreptul de a utiliza aplicatia IMM Factura pe toata perioada derularii Contractului, cu repectarea termenilor si conditiilor stipulate in Contract. Acest drept este netransmisibil, non-transferabil, non-exclusiv.

9.2. Beneficiarul este de acord cu urmatoarele:

9.2.1. software-ul Prestatorului aferent aplicatiei IMM Factura precum si toate copiile vor ramane in orice moment in proprietatea Prestatorului si Beneficiarul nu are nici un alt drept asupra software-ului Prestatorului decat cele prevazute in mod expres in Contractul incheiat intre parti;

9.2.2. nu va folosi software-ul Prestatorului, direct sau indirect, decat in legatura cu serviciile furnizate in conformitate cu acest Contract;

9.2.3. ii este interzis sa copieze, reproduca, modifice, realizeze copii derivate, distribuie, vanda, publice, licentieze, inchirieze, transfere, difuzeze sau sa exploateze in orice alt mod software-ul, cu exceptiile cazurilor in care are acordul expres, in scris, al Prestatorului;

9.2.4. ii este interzis sa descompuna, sa refaca prin orice metoda sau sa dezasambleze aplicatia IMM Factura;

9.2.5. ii este interzis sa faca linkuri, sau alte legaturi/referiri catre/la aplicatia IMM Factura, cu exceptiile cazurilor in care are acordul expres, in scris, al Prestatorului;

9.2.6. ii este interzis sa determine sau sa lanseze programe sau orice alte proceduri care analizeaza, indexeaza sau efectueaza orice alte operatiuni de extragere de date din aplicatia IMM Factura, sau care ar putea ingreuna sau impiedica operarea/functionalitatea oricarui aspect al aplicatiei IMM Factura;

9.2.7. ii este interzis sa incerce sa obtina accesul neautorizat la aplicatia IMM Factura sau sa afecteze alte aspecte ale aplicatiei, ale sistemelor sau retelelor cu care aceasta are legatura.
10. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
10.1. Partile colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal inscrise in contractul de prestari servicii in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

10.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, partile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

10.3. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul Contractului de prestari servicii, vor fi prelucrate in scopul executarii Contractului de prestari servicii.

10.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii contractului, printre altele, sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).

10.5. Datele personale, comunicate in cadrul contractului de prestari servicii, pot fi comunicate institutiilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

10.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale in alte scopuri decat cele prevazute in Contract, partea care realizeaza prelucrarea va informa cealalta parte si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

10.7. Partile isi garanteaza reciproc dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

10.8. Datele personale inscrise in contract sunt pastrate pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

10.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 1. Confidențialitate
  Prestatorul se obliga sa trateze cu deplina confidentialitate toate datele si informatiile, de orice natura, la care are acces, direct sau indirect, in baza relatiilor sale contractuale cu Beneficiarul. Sub incidenta prezentei clauze de confidentialitate intra si documentele, de orice fel, primite de Prestator in executarea obligatiilor sale de la BENEFICIAR, si care privesc afacerile BENEFICIARULUI.
 2. Răspundere
  12.1. Raspunderea pentru orice pierdere, paguba, costuri si cheltuieli aparute sau suferite de Beneficiar in urma prestarii defectuoase a serviciilor va fi in exclusivitate responsabilitatea Prestatorului, iar Beneficiarul se angajeaza sa nu inainteze actiuni cu privire la asemenea pierderi, costuri si cheltuieli, impotriva angajatilor, agentilor si subcontractorilor Prestatorului, sau a angajatilor, partenerilor agentilor sau subcontractorilor acestora.

12.2. Cu exceptia cazurilor de frauda, dol si de culpa grava, raspunderea Prestatorului, a partenerilor, personalului, asociatilor si subcontractorilor acestuia, rezultata din Contract, datorata neglijentei sau altor cauze, care pot cauza pierderi, daune, costuri si cheltuieli Beneficiarului cat si asociatilor acestuia (incluzand fara a se limita la toti membrii grupului de companii din care face parte Beneficiarul) in ceea ce priveste serviciile, nu va depasi echivalentul valorii anuale a serviciilor prestate.

12.3. Prevederile Paragrafului 12.1. si 12.2 stabilesc limita absoluta a obligatiilor cu privire la serviciile oferite si exclud orice alte obligatii. In special, dar fara a avea caracter limitativ, raspunderea Prestatorului nu va fi angajata pentru cresterea costurilor sau cheltuielilor, generarea de pierderi sau de profit, producerea pierderilor indirecte de profit, incluzand, fara a se limita la pierderile economice sau esecul in realizarea beneficiilor sau reducerilor anticipate.

12.4. O procedura judiciara aparuta in legatura cu furnizarea serviciilor, poate fi generata de una dintre Parti in urma notificarii in scris a acestei intentii catre cealalta Parte, in interiorul termenului de prescriptie prevazut de legea romana.

12.5. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli generate in orice mod de vreo actiune sau omisiune frauduloase sau neglijente, intelegeri eronate sau reprezentari deficitare sau neindeplinirea obligatiilor de catre Beneficiar, directorii, angajatii, agentii sau subcontractorii acestuia si in cazul in care Prestatorul sufera un prejudiciu datorita unei astfel de cauze imputabile Beneficiarului, Prestatorul va avea dreptul de a recupera pierderile suferite.

12.6. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru nici o actiune sau misiune anterioara inceperii Contractului si, ca urmare, in cazul in care o problema in derulare este transmisa, raspunderea Prestatorului va putea fi angajata numai incepand cu data la care a fost semnat Contractul sau in masura in care prestarea serviciilor depinde de furnizarea anumitor documente de catre Beneficiar de la data la care Prestatorul a primit aceste documente.

12.7. Raspunderea Prestatorului nu va putea fi angajata pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli rezultand direct sau indirect din actiunea sau omisiunea unei terte persoane.

12.8. In eventualitatea in care impotriva Beneficiarului au fost dispuse masuri contraventionale care au legatura directa cu serviciile prestate de catre Prestator, acesta din urma va raspunde fata de Beneficiar numai in masura in care omisiunea/neexecutarea /prestarea defectuoasa a serviciilor de catre Prestator nu este o consecinta directa sau indirecta a omisiunii/neexecutarii/executarii defectuoase a obligatiilor de catre Beneficiar. Pentru a evita orice dubiu, Partile agreeaza expres ca in acest caz raspunderea Prestatorului nu poate depasi limita prevazuta la art. 12.2 de mai sus.

12.9. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru nici o intarziere sau imposibilitate de a-si indeplini obligatiile cand acestea au aparut din motive independente de controlul acestuia.
13. Încetarea Contractului
Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

13.1. Prin acordul de vointa al partilor, consemnat in scris, prin act aditional.

13.2. Prin persistenta unui caz de forta majora pe o perioada mai mare de 45 de zile.

13.3. Prin dizolvarea sau deschiderea procedurii de faliment impotriva oricareia dintre parti.

13.4. Prin reziliere, la cererea uneia dintre parti, cu obligatia de a notifica in scris catre cealalta parte, cu un preaviz de 30 de zile.

13.5. Prin neachitarea de catre BENEFICIAR a serviciilor contabile, pe o perioada de 3 luni.

 1. Alte Clauze
  14.1. Legislatia romana va guverna prevederile Contractului semnat intre parti.

14.2. In cazul aparitiei unor divergente intre Parti, acestea vor incerca solutionarea prin negocieri intre persoane aflate la nivel ierarhic superior de ambele Parti. In cazul in care ambele Parti sunt de acord se va incerca rezolvarea problemei prin mediere.

14.3. In masura in care neintelegerile ivite intre parti cu privire la interpretarea sau executarea contractului nu se vor putea solutiona pe cale amiabila, inaintea oricaror actiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a Filialei Dolj a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, competenta pentru conciliere, conform prevederilor Codului de procedura civila.

14.4. Daca divergenta nu se rezolva prin negociere sau mediere, Partile sunt de acord ca singurele in masura sa solutioneze disputa, avand jurisdictie exclusiva, sunt instantele judecatoresti din Bucuresti.

14.5. In cazul in care orice prevedere a Contractului sau aplicarea oricarei astfel de prevederi unei persoane sau unui set de circumstante va fi stabilita a fi nevalabila, ilegala, nula sau inaplicabila in orice masura, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi prejudiciate sau afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in cea mai mare masura permisa de lege.

14.6. Beneficiarul nu poate cesiona, gaja sau greva in alt mod cu sarcini drepturile si obligatiile ce-i revin prin prezentul Contract, in parte sau in intregime, fara acordul prealabil in scris al Prestatorului.

14.7. Contractul, si anexele acestuia constituie intreaga intelegere si acordul intre Parti si inlocuieste orice discutii, intelegeri sau acorduri anterioare cu privire la obiectul Contractului. Orice termen al Contractului poate fi modificat si se poate renunta la respectarea oricarui termen al prezentului Contract doar cu acordul in scris al tuturor Partilor din Contract. Renuntarea de oricare dintre Parti la drepturile ce-i revin (total sau partial) prin Contract nu va opera si nu va fi interpretata ca o renuntare la orice alta incalcare sau o incalcare ulterioara de catre partea care renunta. Termenii Contractului vor guverna toate anexele acestuia si orice documente incheiate si livrate pentru a fi implementate vor fi interpretate intr-o maniera compatibila cu termenii Contractului.